Chương trình làm việc thời vụ H-2B: Người lao động trong nước

Mẫu đơn đăng ký

Xin lưu ý - những vị trí này CHỈ dành cho người lao động H-2B hiện tại trong nước.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung