Polityka prywatności

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 21 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Alliance Abroad Inc. i nasze powiązane podmioty stowarzyszone, dominujące i zależne (łącznie "ALLIANCE" lub "my") chcą zapewnić, że nasi Uczestnicy, Partnerzy Rekrutacyjni, Pracodawcy Goszczący i wszelkie osoby, których dane dotyczą ("Ty") są informowani o bezpieczeństwie i wykorzystywaniu danych osobowych, które otrzymujemy i przetwarzamy w Twoim imieniu.

W związku z tym niniejsza Informacja o ochronie prywatności ("Informacja o ochronie prywatności") ma na celu poinformowanie użytkownika o praktykach ALLIANCE w zakresie ochrony prywatności. Opisuje ona rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposób, w jaki możemy wykorzystywać te informacje, komu możemy je udostępniać oraz środki podjęte w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Ponadto zapewniamy informacje o tym, jak się z nami skontaktować, aby (1) skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych aspektów danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; (2) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć; (3) zadać wszelkie pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności.

W niektórych przypadkach jesteśmy angażowani bezpośrednio przez korporacje lub grupy biznesowe, co skutkuje przetwarzaniem informacji o pracownikach na ich żądanie. Tam, gdzie poniżej odnosimy się do "pracodawcy", to właśnie w takich okolicznościach korporacje lub inne grupy biznesowe zaangażowały nas do działania. Użytkownik może w dowolnym momencie, jeśli woli, skierować wszelkie obawy bezpośrednio do swojego pracodawcy, w stosownych przypadkach.

Gromadzone przez nas dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

ALLIANCE gromadzi określone dane osobowe użytkownika oraz, w razie potrzeby, członków jego rodziny i pracodawcy w celu świadczenia usług wymiany kulturalnej. Nie będziemy w stanie świadczyć żądanych usług, jeśli nie otrzymamy wszystkich istotnych danych osobowych. Poniżej przedstawiono cele, dla których wykorzystywane są dane osobowe oraz przykłady rodzajów informacji, które mogą być wymagane. Jeśli w trakcie korzystania z naszych usług użytkownik i/lub jego pracodawca zażądają dodatkowych usług, takich jak zmiany w zatrudnieniu, możemy być zobowiązani do zebrania dodatkowych rodzajów danych osobowych w celu świadczenia żądanych usług.

USŁUGI DLA KLIENTÓW

W celu świadczenia usług na rzecz klientów, w tym usług wymiany kulturalnej, o które wnioskuje użytkownik i/lub jego pracodawca, ALLIANCE gromadzi i przetwarza dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, stan cywilny, numer paszportu, historia zatrudnienia, wykształcenie, status podatkowy, numer pracownika, stanowisko i funkcja oraz status ekspatrianta. Tam, gdzie jest to wymagane dla danej usługi, ALLIANCE gromadzi określone dokumenty osobiste, takie jak kopie paszportów, dokumenty edukacyjne, CV, kopie wiz, akty urodzenia i inne dokumenty.

Pozyskujemy dane osobowe z wielu źródeł, takich jak nasze portale internetowe, nasza witryna lub aplikacje mobilne, kwestionariusze i formularze online wypełniane przez użytkownika oraz inne informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w rozmowach z naszymi konsultantami i pracownikami. Ponadto uzyskujemy dane osobowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak partnerzy międzynarodowi, byli pracodawcy, instytucje edukacyjne, do których uczęszczał użytkownik, oraz jego obecny lub przyszły pracodawca. Używamy tych informacji w celu świadczenia usług wymiany kulturowej, w tym analizowania, wypełniania i przetwarzania wniosków imigracyjnych, wizowych i powiązanych oraz przedkładania ich odpowiednim agencjom rządowym, udzielania porad dotyczących wymiany kulturowej w zakresie kwalifikowalności do uzyskania świadczeń z tytułu wymiany kulturowej oraz pomocy w relokacji i innych kwestiach związanych z emigracją.

W wielu przypadkach, takich jak sprawy związane ze zmianami w zatrudnieniu, świadczone przez nas usługi wymagają dalszych działań. Jeśli takie działania następcze są wymagane, zebrane wcześniej informacje są wykorzystywane do świadczenia dodatkowych powiązanych usług, do których zostaliśmy zaangażowani.

Wykorzystujemy również dane osobowe użytkownika w innych przypadkach dotyczących świadczonych przez nas usług. Takie wykorzystanie ma miejsce tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony interes, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw do ochrony danych zgodnie z wymogami prawa, takich jak analiza trendów wymiany kulturowej, takich jak czas przetwarzania wiz i wskaźniki zatwierdzania przez rząd. W przypadku, gdy jesteśmy zaangażowani przez pracodawcę użytkownika, przetwarzamy jego dane osobowe, ponieważ leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie w celu realizacji umowy z pracodawcą użytkownika dotyczącej usług dla klientów.

Oprócz świadczenia usług na rzecz użytkownika lub jego pracodawcy, przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji. Na przykład przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zasadami "poznaj swojego klienta", przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisami antykorupcyjnymi i przepisami zawodowymi.

WERYFIKACJA PRZED ZATRUDNIENIEM

Niektóre kraje wymagają weryfikacji uprawnień nowych pracowników do zatrudnienia w momencie zatrudnienia. Przykłady takich wymogów obejmują ustawę o reformie i kontroli imigracji z 1986 r. ("IRCA") w Stanach Zjednoczonych oraz ustawę o imigracji, azylu i obywatelstwie z 2006 r. w Wielkiej Brytanii, zgodnie z którą ALLIANCE gromadzi i przetwarza dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy, służba wojskowa i status obywatelstwa.

WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI

W przypadku bezpośredniego żądania informacji o naszych usługach użytkownik może podać swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Używamy tych informacji, aby odpowiedzieć na prośbę użytkownika.

INNE ZASTOSOWANIA INFORMACJI

W przypadku, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie i nie przeważają nad nim prawa do ochrony danych osobowych, wykorzystujemy gromadzone i przetwarzane przez nas dane osobowe do celów administrowania klientami i ALLIANCE, audytów zgodności, zgodności z politykami i procedurami ALLIANCE, zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszych usług oraz zapewnienia skutecznego funkcjonowania naszych systemów informatycznych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, np. gdy wykorzystujemy jego dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę lub pytanie użytkownika lub gdy jest to wymagane przez prawo.

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

USŁUGI WYMIANY KULTURALNEJ

Rządy na całym świecie wymagają gromadzenia i przetwarzania szerokiej gamy danych osobowych od cudzoziemców, którzy chcą wjechać do kraju i uzyskać korzyści związane z wymianą kulturową, takie jak zezwolenie na zatrudnienie lub status obywatelstwa. Rządy wymagają tych informacji z powodów takich jak ochrona granic, zdrowia, suwerenności, bezpieczeństwa narodowego i regulacji lokalnego rynku pracy. Niektóre kategorie danych osobowych można uznać za "wrażliwe" i podlegają one wyższemu poziomowi ochrony danych. Kategorie te mogą obejmować rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, życie seksualne lub orientację seksualną, zdrowie fizyczne lub psychiczne lub stan zdrowia, dane dotyczące przestępstw i/lub wyroków skazujących oraz dane biometryczne, takie jak odciski palców, gdy są wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

W kontekście świadczonych przez nas usług ALLIANCE gromadzi wrażliwe dane osobowe, gdy przekazanie takich danych jest konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych kraju, w którym użytkownik ubiega się o wizę lub pozwolenie na pracę. Ponadto ALLIANCE może być zmuszone do zapytania o pewne wrażliwe informacje w celu udzielenia porady na temat kwalifikowalności do podróży lub uzyskania korzyści z wymiany kulturalnej z określonego kraju. Na przykład, możemy być zmuszeni zapytać, czy użytkownik był wcześniej skazany za jakiekolwiek przestępstwa, czy ma określone powiązania polityczne lub inne kwestie osobiste, gdy lokalne obowiązujące przepisy imigracyjne wymagałyby takich danych w celu przygotowania wniosku lub petycji w imieniu użytkownika lub oceny, czy określone dane osobowe uniemożliwiłyby użytkownikowi wjazd do kraju. W niektórych przypadkach przepisy państw członkowskich UE wymagają od nas przetwarzania wrażliwych danych osobowych do tych celów, zgodnie z warunkami RODO; w innych przypadkach poprosimy użytkownika o wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych.

USŁUGI WYMIANY KULTURALNEJ

W trakcie świadczenia usług na rzecz naszych klientów możemy doradzać użytkownikowi i/lub jego pracodawcy w kwestiach związanych z wymianą kulturową, które wymagają od nas gromadzenia i wykorzystywania wrażliwych danych osobowych dotyczących użytkownika. W przypadku niektórych spraw związanych z zatrudnieniem, informacje o stanie zdrowia, rasie, religii i/lub orientacji seksualnej mogą być istotne dla świadczonych przez nas usług. Podobnie, oświadczenia w sprawach podatkowych lub ubezpieczeń społecznych mogą również wymagać od nas gromadzenia wrażliwych danych osobowych. W przypadku przetwarzania przez nas wrażliwych danych osobowych w trakcie świadczenia tych i innych podobnych usług na rzecz klientów, robimy to, aby pomóc użytkownikowi i/lub jego pracodawcy w wypełnianiu praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Używamy plików cookie i powiązanych technologii w naszej witrynie internetowej, witrynie mobilnej i aplikacjach. Używamy tych technologii, aby zrozumieć, ilu użytkowników odwiedziło nasze witryny i strony, do których uzyskali dostęp, abyśmy mogli jak najlepiej dostosować nasze usługi internetowe do odwiedzających.

CIASTECZKA

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych witryn internetowych, które pomagają gromadzić dane. Możemy wykorzystywać pliki cookie do informowania nas na przykład o tym, czy użytkownik odwiedził nas wcześniej, czy jest nowym użytkownikiem, a także do identyfikowania funkcji witryny, którymi użytkownik może być najbardziej zainteresowany. Pliki cookie mogą poprawić komfort korzystania z Internetu poprzez zapisanie preferencji użytkownika podczas odwiedzania określonej witryny.

Większość przeglądarek informuje, jak przestać akceptować nowe pliki cookie, jak otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie i jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

PLIKI DZIENNIKA, DANE UŻYTKOWANIA I ADRESY IP

Pliki dziennika to pliki serwera WWW (zawierające informacje takie jak nazwa domeny lub adres IP, adres URL, kod odpowiedzi http lub data i czas trwania wizyty), które są automatycznie tworzone, gdy użytkownik Internetu odwiedza witrynę internetową. Adres IP to identyfikator, którego niektóre urządzenia elektroniczne używają do identyfikacji i komunikacji między sobą w Internecie. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasze serwery rejestrują jego adres IP. W połączeniu z innymi danymi, informacje te pomagają nam zrozumieć, które funkcje są interesujące dla odwiedzających i w jakich regionach świata znajdują się odwiedzający. Ponadto pliki dziennika pomagają wykrywać zakłócenia, które mogą zakłócać działanie naszej witryny internetowej.

INFORMACJE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać, przekazywać, wynajmować, wykorzystywać ani rozpowszechniać informacji użytkownika w celach innych niż ujawnione w niniejszym dokumencie, chyba że jest to wymagane przez prawo lub zgodnie z upoważnieniem użytkownika lub jego pracodawcy. Udostępniamy podane przez użytkownika informacje naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym i obecnemu lub przyszłemu pracodawcy użytkownika lub stronie trzeciej, zgodnie z instrukcjami pracodawcy użytkownika, w stosownych przypadkach lub w razie konieczności w związku z usługami (takimi jak dostawca usług relokacji pracodawcy użytkownika) lub w celu ochrony interesów jakiejkolwiek osoby, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. W przypadku, gdy nasze usługi są świadczone przez pracodawcę w imieniu użytkownika, udostępniamy jego dane osobowe zgodnie z instrukcjami pracodawcy, do celów podatkowych, aby pomóc użytkownikowi w uzyskaniu usług relokacji oraz do wszelkich innych celów wymaganych do świadczenia usług zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto, w ramach usług wymiany kulturalnej, które mamy świadczyć, ALLIANCE ujawnia dane osobowe agencjom rządowym, byłemu, obecnemu lub przyszłemu pracodawcy i powiązanym z nim podmiotom. W celu uzyskania korzyści z wymiany kulturalnej w imieniu użytkownika lub jego pracodawcy, ujawnimy dane osobowe agencjom rządowym i organom imigracyjnym.

Udostępniamy również informacje niektórym usługodawcom, których zatrudniliśmy w związku ze świadczonymi przez nas usługami, takim jak partnerzy międzynarodowi, tłumacze, usługi ewaluacji edukacji, kurierzy lub inne niezbędne podmioty. Podejmujemy kroki, aby wymagać od usługodawców ochrony informacji zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Usługodawcy ci są upoważnieni do wykorzystywania informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu przestrzegania przepisów prawa lub procedur prawnych. W przypadku powzięcia przez nas informacji, że usługodawca przetwarza dane osobowe użytkownika w sposób niezgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapobieżenia takiemu przetwarzaniu lub jego zaprzestania. Ponadto ujawnimy informacje o użytkowniku: (1) jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub procesu prawnego, (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, (3) jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności; lub (4) jeśli będzie to konieczne w celu ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE

Staramy się zapewnić, że wszelkie dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika, są dokładne, kompletne, aktualne i w inny sposób wiarygodne w oparciu o dane dostarczone przez użytkownika lub pracodawcę w celu świadczenia usług wymiany kulturalnej. Staramy się gromadzić wyłącznie te dane osobowe, które są adekwatne, istotne i nienadmierne do tych celów.

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne, organizacyjne i fizyczne w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych.

Edukujemy naszych pracowników i staramy się utrzymywać odpowiednie standardy postępowania w zakresie ochrony danych osobowych.

Podejmujemy kroki, aby wymagać od stron trzecich, które pomagają nam w świadczeniu usług, przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych oraz zabraniamy im wykorzystywania informacji użytkownika w sposób inny niż w związku z usługami, do których świadczenia zostały zaangażowane.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to potrzebne do świadczenia usług zamówionych przez użytkownika lub jego pracodawcę, do własnych celów administracyjnych i wewnętrznych oraz przez wszelkie okresy wymagane przez prawo lub w inny sposób uzgodnione z naszymi klientami, po czym podejmujemy kroki w celu usunięcia lub anonimizacji informacji.

INFORMACJE, KTÓRE PRZEKAZUJEMY

Przelewy wymagane dla usług

Przekazując dane użytkownika do innych krajów, będziemy je wykorzystywać, udostępniać i zabezpieczać w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Przekazujemy dane osobowe do krajów trzecich, w których jest to konieczne do świadczenia usług żądanych przez użytkownika (lub jego pracodawcę). Na przykład, rząd wymaga pewnych danych osobowych w celu weryfikacji wniosków, sprawdzania cudzoziemców, wydawania wiz i innych dokumentów upoważniających do pracy itp. Przekazujemy również dane osobowe użytkownika lokalnym doradcom, tłumaczom i innym usługodawcom, jeśli jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi.

Przelewy do innych biur ALLIANCE

Udostępniamy niektóre dane osobowe użytkownika innym biurom ALLIANCE w celu administrowania i zarządzania funkcjami grupy oraz świadczenia międzynarodowych usług doradczych. W tym celu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w biurach ALLIANCE znajdujących się w jurysdykcjach, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych równoważne przepisom obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika, lub dostęp do nich będzie możliwy z tych biur.

Ponadto niektóre z naszych globalnych systemów świadczenia usług są hostowane przez nasze biura w Stanach Zjednoczonych. Chronimy dane użytkowników w ramach grupy spółek ALLIANCE poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych.

Transfery do innych dostawców usług

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane firmom świadczącym usługi na podstawie umowy z nami w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, z których niektóre znajdują się poza EOG. Jeśli użytkownik mieszka w EOG, możemy stosować standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Możemy również przekazywać dane użytkownika organizacjom w Stanach Zjednoczonych, które uczestniczą w Ramach Prywatności Danych UE-USA lub które posiadają wiążące reguły korporacyjne w celu ochrony danych użytkownika, które zostały zatwierdzone przez organy ochrony danych UE. W celu uzyskania dalszych informacji, w tym uzyskania kopii dokumentów wykorzystywanych do ochrony danych użytkownika, prosimy o kontakt w sposób opisany w sekcji Jak się z nami skontaktować poniżej.

TWOJE WYBORY I PRAWA

Jak określono powyżej, ALLIANCE może gromadzić pewne informacje o użytkowniku w związku ze świadczeniem usług wymiany kulturalnej. Będziemy respektować Twoją decyzję, jeśli następnie Twój pracodawca poinformuje nas lub, w przypadku gdy zlecisz nam to bezpośrednio, poinformujesz nas, że chcesz zrezygnować z danych osobowych. Jeśli wrażliwe dane osobowe są wykorzystywane do realizacji nowego celu, wykorzystamy je tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, odpowiednio, swojemu pracodawcy lub nam, gdy jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Będziemy postępować zgodnie z tą samą procedurą, jeśli ujawnimy dane osobowe stronom trzecim, które mają przetwarzać dane osobowe do własnych, niezależnych celów.

Będziemy również pomagać naszym klientom w zapewnieniu użytkownikowi lub w bezpośrednim zapewnieniu mu, w stosownych przypadkach, dostępu do jego danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, możliwości przeglądania i poprawiania nieścisłości, usuwania niepotrzebnych danych osobowych oraz otrzymywania kopii jego danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W stosownych przypadkach możemy dołożyć uzasadnionych starań, aby pomóc pracodawcy użytkownika w odpowiedzi na wniosek o dostęp, poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika lub, jeśli jest to wymagane przez prawo, odpowiedzieć bezpośrednio na taki wniosek w rozsądnym terminie. W przypadku, gdy użytkownik lub jego pracodawca poinformuje nas na piśmie, że chce zrezygnować z przetwarzania danych osobowych w przyszłości, uszanujemy to żądanie.

Aby pomóc chronić prywatność i bezpieczeństwo informacji, ALLIANCE podejmuje uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed udzieleniem dostępu do informacji. Jeśli polegamy wyłącznie na zgodzie użytkownika, może on ją wycofać w dowolnym momencie. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu, które opiera się wyłącznie na naszych uzasadnionych interesach. W takich przypadkach nasze interesy biznesowe muszą zostać uznane za przekonujące i niezagrażające indywidualnym prawom użytkownika, zanim dalsze przetwarzanie będzie mogło być kontynuowane. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się odpowiednio z pracodawcą lub ALLIANCE. W przypadku nierozwiązanych wątpliwości, w przypadkach przewidzianych przez lokalne prawo, użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym uważa się, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych.

AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowana bez uprzedniego powiadomienia użytkownika w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. Zamieścimy powiadomienie na naszych odpowiednich stronach internetowych lub materiałach, aby poinformować o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności i wskażemy w powiadomieniu, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana. W niektórych krajach mogą obowiązywać dodatkowe lub inne procedury, które nie są sprzeczne z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, jeśli jest to konieczne do spełnienia lokalnych wymogów prawnych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alliance Abroad Inc. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności skierowanej do któregokolwiek z administratorów danych wymienionych powyżej, nie wahaj się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres marketing@alliancestrategies.com. Możesz również napisać do nas na adres:

Alliance Abroad Inc.
2021 E5th Street, Suite 110
Austin, TX 78702
USA

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2023 r.

_________________________________

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 21 sierpnia 2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ALLIANCE MARKETING I WYDARZENIA

WPROWADZENIE

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych przez Alliance Abroad Inc. i nasze powiązane podmioty stowarzyszone, dominujące i zależne na całym świecie (łącznie "ALLIANCE" lub "my") w celach marketingowych.

Ponadto w niniejszej Informacji o ochronie prywatności opisano prawa użytkownika do ochrony danych, w tym sposób, w jaki użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe, gdy użytkownik pyta o nasze usługi, rejestruje się w celu otrzymywania biuletynów i/lub powiadomień lub przekazuje swoje dane naszym przedstawicielom na konferencjach i wydarzeniach:

  • Dane kontaktowe: Gromadzimy dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i inne podobne informacje kontaktowe, o ile użytkownik je nam przekaże.
  • Preferencje: Przetwarzamy informacje dotyczące preferencji i zainteresowań użytkownika w odniesieniu do usług ALLIANCE, takich jak newslettery i alerty, na które użytkownik się zapisuje, rodzaje usług ALLIANCE, którymi użytkownik może być zainteresowany oraz preferowany sposób otrzymywania od nas wiadomości.

Otrzymujemy również informacje o potencjalnych klientach z innych źródeł, takich jak polecenia od obecnych klientów i zewnętrznych agencji polecających, z którymi współpracujemy.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Zbieramy informacje o osobach odwiedzających nasze witryny internetowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Używamy tych informacji, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryn internetowych, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn internetowych oraz aby umożliwić nam poprawę jakości i zawartości naszych witryn internetowych. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

CELE

Wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:

  • Tam, gdzie jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy, wymienione poniżej, i gdzie interesy te nie są nadrzędne wobec praw użytkownika do ochrony danych.
  • Dostarczanie użytkownikowi informacji o usługach, które mogą być dla niego istotne, kontaktowanie się z nim w sprawie rozwoju usług, które mogą mieć na niego wpływ, oraz omawianie z nim potencjalnych możliwości biznesowych.
  • Aby zrozumieć preferencje naszych klientów i potencjalnych klientów oraz ocenić, w jaki sposób korzystają oni z naszych usług.

W przypadku, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub faksu zgodnie z wyrażoną przez niego zgodą, zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie przyszłych materiałów marketingowych.

Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług, wykorzystujemy jego dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności ALLIANCE i Zawiadomieniem.

INFORMACJE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY I PRZEKAZUJEMY

Udostępniamy niektóre dane osobowe użytkownika innym biurom ALLIANCE w celu dostarczenia użytkownikowi informacji, które będą istotne dla jego zainteresowań oraz w celu nawiązania kontaktu z pracownikami ALLIANCE, którzy mogą być dla niego przydatni. W tym celu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w biurach ALLIANCE znajdujących się w jurysdykcjach, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych równoważne przepisom obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika, lub dostęp do nich będzie możliwy z tych biur.

Ponadto nasze systemy są hostowane przez nasze biura w Stanach Zjednoczonych. Chronimy dane użytkowników w ramach grupy spółek ALLIANCE poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych.

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane firmom świadczącym usługi na podstawie umowy z nami w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, które mogą znajdować się w innym kraju niż użytkownik. Przekazując dane osobowe użytkownika, opieramy się na zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzulach umownych dotyczących ochrony danych z dostawcami usług lub na przestrzeganiu przez dostawcę usług Tarczy Prywatności UE-USA lub zatwierdzonych wiążących reguł korporacyjnych, które chronią dane użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, w tym kopię dokumentów wykorzystywanych do ochrony danych użytkownika, należy skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji Jak się z nami skontaktować poniżej.

TWÓJ WYBÓR I PRAWA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie przetwarzania informacji lub chęci uzyskania dostępu do swoich danych osobowych należy skontaktować się z naszym Biurem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: marketing@alliancestrategies.com.

Jeśli masz siedzibę w Unii Europejskiej

Użytkownik ma prawo poprosić nas o kopię swoich danych osobowych; poprawić, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych; oraz uzyskać dostarczone przez siebie dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w niektórych okolicznościach (w szczególności, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu spełnienia wymogów umownych lub innych wymogów prawnych). Jeśli poprosiliśmy o zgodę użytkownika, może on ją wycofać w dowolnym momencie.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeśli spełnienie żądania użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie informacji, których przechowywanie jest wymagane przez prawo lub ma istotny uzasadniony interes. Jeśli użytkownik ma nierozstrzygnięte wątpliwości, ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym uważa, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, po czym podejmiemy kroki w celu usunięcia Twoich danych osobowych lub przechowywania ich w formie, która nie będzie już umożliwiać Twojej identyfikacji. Jeśli użytkownik skorzysta z naszych usług, będziemy przechowywać jego dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności ALLIANCE i Informacją o polityce prywatności.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Alliance Abroad Inc. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności skierowanych do któregokolwiek z powyższych administratorów danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem marketing@alliancestrategies.com. Możesz również napisać do nas na adres:

Alliance Abroad Inc.
2021 East 5th Street #110
Austin, Texas 78702
USA

_________________________________

POLITYKA PRYWATNOŚCI ONLINE

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 21 sierpnia 2023 r.

Alliance Abroad Inc. i nasze powiązane podmioty stowarzyszone, macierzyste i zależne (łącznie "ALLIANCE") szanują Twoje obawy dotyczące prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności w Internecie dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych na stronie http://www.allianceabroad.com. Niniejsza informacja opisuje rodzaje danych osobowych, które gromadzimy na tej stronie internetowej, w jaki sposób możemy wykorzystywać te informacje i komu je udostępniamy. Nasza Informacja o ochronie prywatności w Internecie opisuje również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji. Informujemy również, w jaki sposób można się z nami skontaktować, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności online.

GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli użytkownik wysyła do nas wiadomość e-mail za pośrednictwem łącza "Kontakt" na tej stronie, może podać nam swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, życiorys lub CV. Użytkownik może również podać dodatkowe informacje. Używamy podanych informacji, aby odpowiadać na pytania i komentarze użytkowników oraz komunikować się z nimi.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Możemy gromadzić pewne informacje w sposób zautomatyzowany podczas odwiedzania tej witryny, takie jak liczba użytkowników odwiedzających witrynę i odwiedzane strony. Gromadząc te informacje, dowiadujemy się, jak najlepiej dostosować nasze witryny do potrzeb odwiedzających. Zbieramy te informacje za pomocą plików cookie i adresów IP.

CIASTECZKA

Podobnie jak wiele innych organizacji, na tej stronie możemy używać plików cookie. Pliki cookie to fragmenty tekstu, które są umieszczane na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych witryn internetowych. Możemy używać plików cookie, aby dowiedzieć się na przykład, czy użytkownik odwiedził nas wcześniej, czy jest nowym użytkownikiem, a także aby pomóc nam zidentyfikować funkcje witryny, którymi użytkownik może być najbardziej zainteresowany. Pliki cookie mogą poprawić komfort korzystania z Internetu poprzez zapisanie preferencji użytkownika podczas odwiedzania określonej witryny.

Większość przeglądarek informuje, jak przestać akceptować nowe pliki cookie, jak otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie i jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

PLIKI DZIENNIKA, DANE UŻYTKOWANIA I ADRESY IP

Pliki dziennika to pliki serwera WWW (zawierające informacje takie jak nazwa domeny lub adres IP, adres URL, kod odpowiedzi http lub data i czas trwania wizyty), które są automatycznie tworzone, gdy użytkownik Internetu odwiedza witrynę internetową. Adres IP to unikalny identyfikator, którego niektóre urządzenia elektroniczne używają do identyfikacji i komunikacji między sobą w Internecie. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasze serwery rejestrują jego adres IP. W połączeniu z innymi danymi, informacje te pomagają nam zrozumieć, które funkcje są interesujące dla odwiedzających i w jakich regionach świata znajdują się odwiedzający. Ponadto pliki dziennika pomagają wykrywać zakłócenia, które mogą zakłócać działanie naszej witryny internetowej.

INFORMACJE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY

Nie ujawniamy danych osobowych osób odwiedzających tę witrynę, z wyjątkiem przypadków opisanych tutaj. Nie będziemy sprzedawać, udostępniać, przekazywać, wynajmować ani rozpowszechniać informacji o użytkowniku w celach innych niż ujawnione tutaj, chyba że jest to wymagane przez prawo lub użytkownik wyraził na to zgodę. Możemy udostępniać podane przez użytkownika informacje naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym. Możemy również udostępniać informacje niektórym usługodawcom, których zatrudniliśmy. Podejmujemy kroki, aby wymagać od usługodawców ochrony informacji zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności w Internecie. Usługodawcy ci są upoważnieni do wykorzystywania informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu przestrzegania przepisów prawa lub procedur prawnych. W przypadku uzyskania przez nas informacji, że usługodawca przetwarza dane osobowe użytkownika w sposób niezgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności online, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapobieżenia takiemu przetwarzaniu lub jego zaprzestania. Ponadto możemy ujawnić informacje o użytkowniku (1) jeśli jest to wymagane przez prawo lub proces prawny; (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym; (3) jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznej szkodzie lub stratom finansowym w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności; lub (4) jeśli jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby.

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania danych osobowych użytkownika w przypadku sprzedaży, przeniesienia lub połączenia całości lub części naszej działalności lub aktywów. W przypadku takiej sprzedaży, fuzji lub przeniesienia podejmiemy uzasadnione starania, aby skierować przejmującego do wykorzystania informacji zgodnych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności w Internecie.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE

Dążymy do zapewnienia, że wszelkie dane osobowe, które przechowujemy na temat użytkownika, są dokładne, kompletne, aktualne i w inny sposób wiarygodne w oparciu o dane dostarczone przez użytkownika w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu i usług za pośrednictwem tej witryny internetowej. Staramy się gromadzić dane osobowe, które są odpowiednie, istotne i nienadmierne do tych celów.

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych.

Edukujemy naszych pracowników i staramy się utrzymywać odpowiednie standardy postępowania w zakresie ochrony danych osobowych.

Podejmujemy kroki, aby wymagać od stron trzecich, które pomagają nam w świadczeniu usług, przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i zabraniamy im wykorzystywania danych użytkownika w sposób inny niż w związku z usługami, do których świadczenia zostały zaangażowane.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych. Witryny te mogą działać niezależnie od ALLIANCE. Witryny, do których prowadzą łącza, mogą mieć własne informacje o ochronie prywatności lub polityki prywatności, z którymi zdecydowanie zalecamy się zapoznać w przypadku odwiedzania witryn, do których prowadzą łącza. W zakresie, w jakim odwiedzane witryny, do których prowadzą łącza, nie są własnością ALLIANCE ani nie są przez ALLIANCE kontrolowane, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn, korzystanie z nich ani za stosowane przez nie praktyki w zakresie prywatności.

AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ONLINE

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności w Internecie może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych funkcji witryny lub zmian w naszych praktykach informacyjnych. Zamieścimy na naszej stronie internetowej powiadomienie o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Informacji o ochronie prywatności w Internecie i wskażemy w nim, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o plikach cookie prosimy o kontakt pod adresem e-mail marketing@alliancestrategies.com. Można również napisać do nas na adres:

Alliance Abroad Inc.
2021 East5th Street #110
Austin, Texas 78702
USA

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2023 r.

_________________________________

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 21 sierpnia 2023 r.

Alliance Abroad Inc. i nasze powiązane podmioty stowarzyszone, macierzyste i zależne (łącznie "ALLIANCE") używają plików "cookies" na naszych stronach internetowych. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane w przeglądarce, urządzeniu mobilnym lub na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych witryn internetowych.

JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych witryn internetowych i poprawić komfort użytkowania. Możemy używać plików cookie, aby dowiedzieć się na przykład, czy użytkownik odwiedził nas wcześniej i aby pomóc nam zidentyfikować funkcje witryny, którymi użytkownik może być najbardziej zainteresowany.

Używamy "sesyjnych plików cookie", które wygasają po zamknięciu przeglądarki. Używamy również "trwałych plików cookie", które mają określoną datę wygaśnięcia i będą przechowywane w przeglądarce, urządzeniu mobilnym lub komputerze użytkownika do momentu osiągnięcia tej daty lub usunięcia plików cookie przez użytkownika.

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY

Poniżej znajduje się lista rodzajów plików cookie używanych na naszych stronach internetowych:

SESSION COOKIE

Nasze strony internetowe wykorzystują sesyjne pliki cookie do przechowywania informacji o każdej wizycie na naszych stronach internetowych i umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

PLIK COOKIE LOAD BALANCERA

Ten sesyjny plik cookie jest niezbędny do zapewnienia wydajnego ładowania naszych witryn internetowych poprzez rozdzielanie wizyt na wiele serwerów internetowych. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Pozwala nam to poprawić jakość i zawartość naszych stron internetowych.

Więcej informacji na temat sesyjnych i trwałych plików cookie używanych w ramach Google Analytics, a także informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje te informacje, można znaleźć na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/types/

ZMIANA PREFERENCJI DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE

Większość przeglądarek informuje, jak przestać akceptować nowe pliki cookie, otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie, usuwać istniejące pliki cookie i blokować wszystkie pliki cookie. Informacje znajdują się zazwyczaj w menu "Opcje" lub "Preferencje" lub w opcji "Pomoc". Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny może być niemożliwe.

TWOJA ZGODA

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie i umieszczanie przez nas plików cookie w sposób opisany w niniejszej Informacji. Jeśli użytkownik zechce wycofać swoją zgodę na dowolnym etapie, będzie musiał wyłączyć ustawienia przeglądarki zgodnie z powyższym opisem.

AKTUALIZACJE INFORMACJI O PLIKACH COOKIE

Niniejsza Informacja o plikach cookie może być okresowo aktualizowana bez uprzedniego powiadomienia użytkownika w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. Zamieścimy powiadomienie na naszych odpowiednich stronach internetowych lub materiałach, aby poinformować o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o plikach cookie i wskażemy w powiadomieniu, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana. Chociaż niniejsza Informacja o plikach cookie została opracowana w celu zapewnienia zgodności z większością przepisów dotyczących prywatności danych i reprezentuje "najlepsze praktyki", w niektórych krajach mogą obowiązywać dodatkowe lub inne procedury, które nie są sprzeczne z niniejszą Informacją o plikach cookie, jeśli jest to konieczne do spełnienia lokalnych wymogów prawnych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o plikach cookie prosimy o kontakt pod adresem e-mail marketing@alliancestrategies.com. Można również napisać do nas na adres:

Alliance Abroad Inc.
2021 E 5th Street #110
Austin, Texas 78702
USA

 

Przewiń do góry
Przejdź do treści